Helvetet

HEM >> HELVETET

INFORMATION OM HELVETET

Ögonblicket du dör så kommer du antingen känna en enorm frid, värme och lycka för du vet att du är påväg till himlen. Eller så kommer du känna smärta, rädsla och ångest för du vet du är på väg till helvetet, det har Gud uppenbarat till mig. För om du dör utan Jesus så kommer du brinna i all evighet i helvetet.  Här är några verser om helvetet från Bibeln:


"Och dessa (de orättfärdiga) skall gå bort till evigt straff, men de rättfärdiga till evigt liv." - Matteusevangeliet 25:46


"Kasta ut den oduglige tjänaren i mörkret här utanför. Där skall man gråta och skära tänder." - Matteusevangeliet 25:30


"Dödsriket och helvetet blir aldrig mätta, inte heller människans ögon." -

Ordspråksboken 27:20


"Folken skall förbrännas till kalk, likt avhugget törne skall de brännas upp i eld." - Jesaja 33:12


"Det är fruktansvärt att falla i den levande Gudens händer." -

Hebreerbrevet 10:31


"De får sitt slut i fördärvet. De har buken till sin gud och sätter sin ära i det som är deras skam, dessa som bara tänker på det jordiska." - Filipperbrevet 3:19


"De ogudaktiga skall vika tillbaka ner i helvetet, alla hednafolk som glömmer Gud."

- Psaltaren 9:18


"Gud skall låta glödande kol och svavel regna över de ogudaktiga,
en glödhet vind är den kalk de får att dricka." - Psaltaren 11:6


"På hal mark ställer du dem, du störtar ner dem i fördärvet. Hur plötsligt går de inte under! De förgås och får en ände med förskräckelse." - Psaltaren 73:18-19


"De avlidna skälver, likaså djupets vatten och de som bor där. Helvetet ligger naket för honom, avgrunden utan täckelse." - Job 26:5-6


"Ty genom min vrede har en eld tänts och den brinner till helvetets djup. Den förtär jorden med dess gröda och sätter bergens grundvalar i brand." - 5 Mosebok 32:22


"Men ve över den ogudaktige! Honom skall det gå illa, han skall vedergällas efter sina gärningar." - Jesaja 3:11


"Och djävulen som hade bedragit dem, kastades i sjön av eld och svavel, där också vilddjuret och den falske profeten är. Och de skall plågas dag och natt i evigheternas evigheter." - Johannes Uppenbarelse 20:10


"Röken från deras plåga stiger upp i evigheternas evigheter. De har ingen ro eller vila vare sig dag eller natt, dessa som tillber vilddjuret och dess bild och tar emot märket med dess namn." - Johannes Uppenbarelse 14:11


"Där skall ni gråta och skära tänder, när ni ser Abraham, Isak och Jakob och alla profeterna vara i Guds rike medan ni själva är utdrivna." - Lukasevangeliet 13:28


"De många som sover i mullen skall vakna, några till evigt liv, andra till förakt och evig skam." - Daniel 12:2


"Sedan skall han säga till dem som står på den vänstra sidan: Gå bort ifrån mig, ni förbannade, till den eviga elden som är beredd åt djävulen och hans änglar." - Matteusevangeliet 25:41


"Gud skall ge var och en efter hans gärningar: evigt liv åt dem som uthålligt gör det goda och söker härlighet, ära och odödlighet, men vrede och dom åt dem som söker sitt eget och inte lyder sanningen utan orättfärdigheten." - Romarbrevet 2:6-8


"Men de fega, de otroende och de skändliga, mördarna, de otuktiga, trollkarlarna, avgudadyrkarna och alla lögnare skall få sin del i sjön som brinner av eld och svavel. Detta är den andra döden." - Johannes Uppenbarelse 21:8


"Vet ni inte att inga orättfärdiga skall få ärva Guds rike? Bedra inte er själva! Varken otuktiga eller avgudadyrkare, varken äktenskapsbrytare eller de som utövar homosexualitet eller de som låter sig utnyttjas för sådant, varken tjuvar eller giriga, varken drinkare, förtalare eller utsugare skall ärva Guds rike." - 1 Korintierbrevet 6:9-10


"Ty syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre." - Romarbrevet 6:23


"Om någon inte fanns skriven i livets bok kastades han i eldsjön." - Johannes Uppenbarelse 20:15


"Och om din hand förleder dig så hugg av den. Det är bättre för dig att gå in i livet stympad, än att ha båda händerna kvar och komma till helvetet, till elden som aldrig slocknar, där deras mask inte dör och elden inte släcks." - Markusevangeliet 9:43-44


"Och det sker när Herren Jesus kommer från himlen och uppenbarar sig med sina mäktiga änglar, i flammande eld och straffar dem som inte vill veta av Gud och dem som inte lyder vår Herre Jesu evangelium. Dessa skall bli straffade med evigt fördärv, bort från Herrens ansikte och hans härlighet och makt, " - 2 Thessalonikerbrevet 1:7-9


"Därför ökar helvetet sitt begär, och spärrar upp sitt gap utan gräns. Stadens främsta måste fara dit ner tillsammans med de larmande och bullrande skaror som jublar därinne." - Jesaja 5:14


"De som har gjort gott skall uppstå till liv, och de som har gjort ont skall uppstå till dom." - Johannesevangeliet 5:29


"Och frukta inte för dem som dödar kroppen, men inte har makt att döda själen, utan frukta Gud som kan fördärva både själ och kropp i helvetet." - Matteusevangeliet 10:28


Ingen vill hamna i helvetet, så gör det enda rätta, ge ditt liv till Jesus idag! Imorgon kan det vara försent!


PS! Här är en informativ video jag lagt upp med många bevis från Bibeln att helvetet pågår i all evighet.

Rekommenderar verkligen att du ser den: 

Copyright: Jimmy Bergman